Vizije razvoja mjesnih zajednica u Goraždu


Rezultati glasanja
100%
Za: 4 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

16.03.2022.

Predlagač/ica: Grad Goražde
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Socijalna politka
Status: Realizacija u toku

Građan/ke Goražda i predstavnici/e udruženja i nevladinih organizacija pozivaju se da učestvuju na javnim konsultacijama s ciljem eventualne dopune ili korekcije teksta „Vizije razvoja mjesnih zajednica u Gradu Goražde“. 

Ovim putem, navedeni se mole da posebnu pažnju usmjere na četiri funkcionalna modela mjesnih zajednica i na funkcionalne oblasti koje se tiču svakog od funkcionalnih modela, te da svojim konstruktivnim kritikama, komentarima i sugestijama doprinesu kvalitetnijem finalnom tekstu spomenutog dokumenta.

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Ernest Imamović
SDP BiH
Gradonačelnik
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 111 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Ernest Imamović

Nema inicijativa/odluka sa pitanjima u istoj oblasti.