Како ради општина?

Општина је основна територијална јединица локалне самоуправе која се формира за дио насељеног мјеста, за једно насељено мјесто или за више насељених мјеста. Јединица локалне самоуправе има право да се бави свим питањима од локалног интереса која нису искључена из њене надлежности нити додијељена неком другом нивоу власти. Она остварује своје надлежности у складу с Уставом, законом и статутом.

Самосталне надлежности јединице локалне самоуправе обухватају:

 • области организовања рада и управљања,
 • усвајање стратегије, односно програма развоја,
 • усвајање стратешких и проведбених докумената просторног уређења
 • доношење буџета и финансијских извјештаја буџета,
 • уређење и обезбјеђење кориштења грађевинског земљишта и пословног простора,
 • организовање комуналне полиције,
 • послове инспекцијског надзора у складу са законом,
 • организовање послова локалног економског развоја,
 • управљање и располагање имовином јединице локалне самоуправе,
 • оснивање и уређење градске, односно општинске управе,
 • вршење имовинско-правних послова у складу са законом,
 • наплату, контролу наплате и принудну наплату прихода јединице локалне самоуправе у складу са законом,
 • послове правног заступања јединице локалне самоуправе у складу са законом,
 • послове евиденције о лицима која су регулисала војну обавезу,
 • доноси програм мјера за постизање равноправности полова те
 • обезбјеђивање извршавања закона и других прописа.

У области пружања услуга, јединица локалне самоуправе има надлежности при:

 • обављању специфичних функција у области културе, образовања, спорта, здравства и социјалне заштите, цивилне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите животне средине,
 • уређењу и обезбјеђењу обављања комуналних дјелатности: производња и испорука воде, гаса, топлотне енергије, јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају, пречишћавање и одводња отпадних вода, погребна дјелатност, одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, одвођење атмосферских вода и других вода с јавних површина, чишћење јавних површина у насељеним мјестима и друге комуналне дјелатности у складу са законом,
 • оснивању привредних друштава, установа и других организација ради пружања услуга из њихове надлежности, уређење њихове организације и управљање и
 • уређивању и обезбјеђивању изградње, одржавања и кориштења јавних објеката и комуналне инфраструктуре за обављање функција јединице локалне самоуправе.

Поред наведених, општине и градови имају одређене надлежности у:

 • области просторног планирања и грађења
 • области стамбено-комуналних дјелатности
 • области културе
 • области основног, средњег и високог образовања
 • области здравствене заштите становништва
 • области социјалне заштите
 • области друштвене бриге о дјеци и омладини
 • области спорта и физичке културе
 • области туризма, угоститељства, занатства и трговине
 • области заштите природних добара и животне средине
 • области заштите грађана и материјалних добара од елементарних и других већих непогода.

Органи јединице локалне самоуправе су:

 1. скупштина града у граду, а скупштина општине у општини (у даљем тексту: скупштина)
 2. градоначелник, односно начелник општине.

Скупштина је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе. Општинска/градска скупштина у оквиру својих надлежности:

 • доноси статут, одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично тумачење,
 • доноси буџет те усваја финансијске извјештаје,
 • доноси планове и програме развоја јединице локалне самоуправе, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,
 • доноси стратешке и спроведбене документе просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе,
 • доноси програм уређења грађевинског земљишта,
 • доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите животне средине,
 • доноси одлуке о комуналним таксама и другим јавним приходима, када је овлаштена законом те даје сагласност на цијену комуналне услуге,
 • доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања и врши и друге послове из области заштите и спашавања у складу са законом,
 • доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином јединице локалне самоуправе,
 • доноси одлуку о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста,
 • доноси одлуку о проглашењу празника и употреби симбола јединице локалне самоуправе,
 • доноси одлуку о чланству јединице локалне самоуправе у савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,
 • доноси план кориштења јавних површина,
 • доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,
 • доноси одлуку о наградама и признањима,
 • бира и разрјешава предсједника скупштине, потпредсједника скупштине, замјеника градоначелника, односно начелника општине (у даљем тексту: замјеник) и чланове сталних и повремених радних тијела скупштине, именује и разрјешава секретара скупштине и начелника одјељења, односно службе и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,
 • формира стручну службу за потребе скупштине и њених радних тијела,
 • оснива одбор за жалбе јединице локалне самоуправе и разматра извјештај о раду одбора,
 • покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива јединице локалне самоуправе и насељеног мјеста,
 • доноси одлуку о задужењу јединице локалне самоуправе,
 • усваја пословник о раду (у даљем тексту: пословник),
 • усваја етички кодекс скупштине,
 • разматра годишњи извјештај о раду градоначелника, односно начелника општине и заузима свој став,
 • разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју јединице локалне самоуправе,
 • одлучује о покретању иницијативе за опозив градоначелника, односно начелника општине у складу са законом којим се уређује избор градоначелника, односно начелника општине,
 • разматра извјештај градоначелника, односно начелника општине о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • одлучује о располагању капиталом у предузећима која обављају комуналне дјелатности, а који је у својини јединице локалне самоуправе,
 • именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је оснивач или суоснивач јединица локалне самоуправе у складу са законом,
 • оснива привредна друштва, установе и предузећа комуналних и других дјелатности за обављање послова од интереса за јединицу локалне самоуправе, којима управља у складу са законом,
 • расписује јавни зајам и самодопринос,
 • расписује референдум, у складу са законом и
 • врши и друге послове утврђене законом и статутом.

Скупштина одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова од укупног броја одборника, осим када је другачије прописано законом. Предсједник скупштине заступа и представља скупштину, сазива сједнице скупштине и њима предсједава. Потпредсједник скупштине обавља послове утврђене статутом и пословником, замјењује предсједника скупштине и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању дужности. Скупштина има једног потпредсједника, а скупштина у граду може имати два потпредсједника који нису из реда истог конститутивног народа, односно групе осталих.

(Градо)начелник/ца је извршни орган власти јединице локалне самоуправе. Заступа и представља јединицу локалне самоуправе те руководи управом и одговоран/на је за њен рад.

Његове/њене надлежности су:

 • предлаже статут,
 • предлаже одлуке и друга општа акта скупштини,
 • израђује и подноси скупштини на усвајање нацрт и приједлог буџета, финансијски извјештај, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава скупштину о свим питањима из надлежности јединице локалне самоуправе, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу с одлукама скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката скупштине,
 • извршава законе и друге прописе ентитета, града и општине чије је извршење повјерено јединици локалне самоуправе,
 • доноси одлуку о оснивању градске, односно општинске управе,
 • доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста градске, односно општинске управе,
 • предлаже именовање и разрјешење начелника одјељења или службе,
 • предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спашавања и врши и друге послове из области заштите и спашавања у складу са законом,
 • реализује сарадњу јединице локалне самоуправе с другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу с одлукама и закључцима скупштине и њених радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друге опште акте предузећа и установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
 • подноси извјештај скупштини о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • подноси извјештај скупштини о свом раду и раду градске, односно општинске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт скупштине ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име јединице локалне самоуправе у складу с актима скупштине,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен статутом,
 • одлучује о сукобу надлежности између градске, односно општинске управе и организација које врше послове од интереса за јединицу локалне самоуправе,
 • одлучује о изузећу службеног лица градске, односно општинске управе и
 • обавља друге послове утврђене законом и статутом.

Impressum:
Koordinator projekta: Aldin Karahasanović
Istraživači/ce: Ivana Vučetić, Ajla Škrbić, Elma Datzer, Emina Kuštrić, Lamija Haračić

U.G. "Zašto ne"
Tel/Fax: +387(0)33 618 461
Gabrielle Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
E-mail: [email protected]
[email protected]
Facebook
Twitter