O nama

Javna rasprava Lokal je web platforma koja je pokrenuta kao alat za poboljšanja dvosmjerne komunikacije između građana/ki i donosioca/teljki odluka na lokalnom nivou. Cilj ove platforme je informiranje građana/ki o nadležnostima i aktivnostima načelnika/ca i vijeća općine, te promoviranje transparentnosti, odgovornosti i otvorenosti u njihovom radu. Javna rasprava Lokal pruža kompletan uvid u rad općine, te daje pregled svih vijesti u vezi sa načelnikom/com općine, općinskim vijećem i drugim značajnim akterima na lokalnom nivou.

Web platforma Javna rasprava Lokal nastavak uspješnog rada platforme javnarasprava.ba, koja od 2015. godine pokriva aktivnosti zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a sve sa ciljem približavanja zakonodavnog procesa građanima/kama.

Obje ove platforme pokrenulo je U.G. "Zašto ne", organizacija koja se bavi stvaranjem sigurnog, zdravog, aktivnog, efikasnog i odgovornog bh. društva u cjelini, kako u smislu predstavnika/ca vlasti, tako i u smislu civilnog društva i građana/ki. U.G. “Zašto ne” navedeno postiže promocijom i uspostavom mehanizama političke odgovornosti, jačanjem i izgradnjom građanskog aktivizma, te korištenjem novih medija i tehnologija.

Javna rasprava Lokal za cilj ima službu građanima/kama, a ne općinskim organima. U.G. “Zašto ne“ i Javna rasprava Lokal ne primaju nikakvu finansijsku ili drugu naknadu od vlasti Bosne i Hercegovine ili neke druge države. Saradnja načelnika/ca i vijećnika/ca sa platformom je dobrovoljna. Projekt Javna rasprava Lokal realizuje se u okviru projekta "Improving Transparency and Accountability of Local Government and Citizens Capacity to Participate in Local Elections“, Supported by Porticus.

Impressum:
Koordinator projekta: Aldin Karahasanović
Istraživači/ce: Ivana Vučetić, Ajla Škrbić, Elma Datzer, Emina Kuštrić, Lamija Haračić

U.G. "Zašto ne"
Tel/Fax: +387(0)33 618 461
Gabrielle Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
E-mail: [email protected]
[email protected]
Facebook
Twitter