Podizanje spomenika kralju Tvrtku I Kotromaniću


Rezultati glasanja
100%
Za: 21 Protiv: 0

Glasajte za ili protiv ove inicijative, ili postavite pitanje i diskutujte sa vijećnicima.

Postavi pitanje

20.09.2021.

Predlagač/ica: Benjamina Karić
Vrsta procedure: U vijeću
Oblast inicijative/odluke: Kultura i sport
Status: Usvojena

Na petoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održanoj 20.9.2021. godine, Komisija za spomenike GV-a donijela je zaključak o nacrtu Programa podizanja spomenika i umjetničkih skulptura od značaja za Grad Sarajevo kojima je Grad Sarajevo investitor za 2022. godinu, a koji je predložila gradonačelnica Benjamina Karić.
Tim zaključkom je odabrana buduća lokacija ovog spomenika, koji će, kako je navedeno, biti podignut u parku između zgrada Zemaljske vlade.
Podizanje spomenika ima za cilj obilježiti vladavinu najprije bana, a zatim kralja Bosne – kralja Tvrtka I Kotromanića (1338-1391).

Detaljnije   Preuzmite tekst inicijative/odluke

Pitaj vijećnike/ce
Benjamina Karić
SDP BiH
Predlagačica
Postavi pitanje
Odgovori vijećnika/ca
Statistika
Ukupno pitanja na inicijativi/odluci: 0

Sa 21 odgovora najaktivniji vijećnik/ca:
Benjamina Karić

Sa 1 pitanja najaktivnija inicijativa/odluka u istoj kategoriji:
Otkazivanje javnog dočeka Nove godine