Kako općina radi?

Općina je jedinica lokalne samouprave koja ima svojstvo pravnog lica. Bavi se svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz njene nadležnosti niti dodijeljena u nadležnost nekoj drugoj vlasti. Naročito obavlja sljedeće poslove:

 • osigurava uslove i poduzima sve potrebne mjere za poštovanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
 • osigurava lokalne potrebe stanovništva u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, radu i zapošljavanju, socijalnoj zaštiti, kulturi, fizičkoj kulturi, sportu, te zaštiti i unapređenju životne okoline;
 • osigurava uslove za razvoj pojedinih djelatnosti od značaja za općinu;
 • donosi budžet općine;
 • donosi programe i planove razvoja općine i stvara uslove za privredni razvoj i zapošljavanje;
 • vodi urbanističko-stambenu politiku od značaja za općinu i njen razvoj, te donosi programe stambene i druge izgradnje;
 • upravlja i raspolaže općinskom imovinom;
 • osigurava obavljanje komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti;
 • osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom;
 • vodi brigu o turističkim resursima općine;
 • utvrđuje politiku upravljanja prirodnim resursima općine i politiku raspodjele sredstava ostvarenih na osnovu njihovog korištenja;
 • utvrđuje politiku korištenja i visinu naknade za korištenje javnih dobara;
 • uređuje i stvara uslove za racionalno korištenje i upravljanje građevinskim zemljištem i poslovnim prostorima;
 • osigurava uslove za ostvarivanje mjesne samouprave;
 • raspisuje referendume za područje općine;
 • osigurava i vodi evidencije o ličnim stanjima građana i evidencije biračkih spiskova;
 • osniva javne ustanove i druga pravna lica od interesa za općinu;
 • uspostavlja i vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz nadležnosti oćtine;
 • donosi propise o porezima, naknadama, doprinosima i taksama iz nadležnosti općine;
 • osigurava javni red i mir, te predlaže mjere nadležnim organima u vezi sa ovim pitanjima;
 • osigurava uslove za zaštitu imovine i lica od prirodnih nesreća;
 • obavlja druge poslove od značaja za općinu.

Organi općinske vlasti su:

 1. općinsko vijeće (zakonodavna vlast);
 2. općinski načelnik/ca (izvršna vlast).

1. Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti:

 • priprema i usvaja statut općine;
 • usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta;
 • donosi odluku o izvršavanju budžeta općine;
 • donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine i daje njihovo autentično tumačenje;
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, kao i provedbene planove;
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom;
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom općine;
 • donosi odluke o zaduživanju;
 • donosi programe uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
 • donosi plan korištenja javnih površina;
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave;
 • predlaže inicijative za nazive ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta, kao i za njihove promjene;
 • donosi odluke o osnivanju i ukidanju mjesnih zajednica i daje saglasnost na njihove statute;
 • donosi odluke o udruživanju općine u saveze i druge oblike organizovanja;
 • donosi odluke o proglašenju praznika općine;
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima općine;
 • donosi odluke o raspisivanju općinskih referenduma;
 • utvrđuje općinske politike iz nadležnosti općine i razmatra godišnje izvještaje o njihovom provođenju i aktivnostima načelnika/ce;
 • osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za općinu te vrši nadzor nad njihovim radom;
 • bira i razrješava predsjedavajućeg/u i zamjenika/cu predsjedavajućeg/e vijeća;
 • vrši izbor vijećnika/ca u sastav gradskog vijeća;
 • osniva radna tijela vijeća (komisije, odbore, savjete), utvrđuje njihove nadležnosti, sastav, broj članova i način rada, bira i razrješava njihove članove/ice;
 • obrazuje komisiju koja u drugom stepenu rješava po žalbi protiv prvostepenih rješenja načelnika/ce;
 • imenuje, bira i razrješava lica te daje saglasnost na imenovanja i razrješenja kada je to propisom određeno;
 • odlučuje o prenosu i preuzimanju osnivačkih prava;
 • pokreće i razmatra inicijative za pokretanje postupka opoziva načelnika/ce i donosi odluke o pokretanju postupka opoziva načelnika/ce;
 • razmatra informacije o radu ustanova i kvaliteti usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, komunalnih usluga, kulture i sporta;
 • razmatra godišnji izvještaj o radu načelnika/ce;
 • donosi odluku o javnom redu i miru te odluku o određivanju radnog vremena u određenim djelatnostima;
 • razmatra i analizira stanje javnog reda i mira, sigurnost ljudi i imovine;
 • donosi poslovnik o svome radu;
 • donosi program rada;
 • usvaja izvještaj o radu vijeća;
 • donosi odluku o pečatu, njegovom sadržaju i upotrebi;
 • donosi odluku o naknadama vijećnicima/ama i članovima/cama radnih tijela;
 • donosi odluku o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plate, dodataka na platu i naknada plata izabranih dužnosnika/ca, nosioca/teljki izvršnih funkcija, državnih službenika/ca i namještenika/ca općine;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom općine.

Općinsko vijeće o poslovima iz svoje nadležnosti odlučuje na sjednici. Odluke donosi većinom glasova ukupnog broja vijećnika/ca, osim u slučajevima utvrđenim statutom općine (primjerice za odluku o raspisivanju općinskog referenduma, odluku o osnivanju ili ukidanju mjesne zajednice, odluku o zaduživanju općine i sl.).

Općinsko vijeće ima predsjedavajućeg/u i zamjenika/cu predsjedavajućeg/e. Predsjedavajući/a vijeća predstavlja vijeće, saziva i predsjedava sjednicama te rukovodi njegovim radom. Zamjenik/ca predsjedavajućeg/e vijeća pomaže predsjedavajućem/oj u radu i zamjenjuje ga/ju u njegovoj /njenoj odsutnosti i spriječenosti.

2. Općinski načelnik/ca je izvršni organ općine. Njegove/njene nadležnosti su:

 • predstavlja i zastupa općinu;
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno općini;
 • izrađuje i podnosi vijeću na usvajanje nacrt i prijedlog budžeta;
 • predlaže razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem;
 • donosi akte iz svoje nadležnosti;
 • predlaže odluke i druge opće akte vijeću;
 • provodi politiku općine u skladu sa odlukama vijeća, izvršava budžet općine i osigurava primjenu odluka i drugih akata vijeća;
 • utvrđuje organizaciju službi za upravu, stručnih i drugih službi općine;
 • donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi općine;
 • realizuje saradnju općine sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama;
 • podnosi izvještaje vijeću o ostvarivanju politike općine i svojim aktivnostima;
 • odgovora vijeću za obavljanje poslova iz nadležnosti samoupravnog djelokruga općine;
 • odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa državnih službenika/ca i namještenika/ca općinskih službi;
 • brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz nadležnosti općinskih službi za upravu te poduzima mjere za osiguranje njihovog efikasnijeg rada;
 • osigurava saradnju općinskih službenika/ca sa drugim organima;
 • obavlja upravljački nadzor nad zakonitošću rada javnih ustanova i preduzeća kojima je osnivač općina;
 • sklapa ugovore i druge pravne poslove;
 • brine se o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava rada;
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i statutom općine.

Impressum:
Koordinator projekta: Aldin Karahasanović
Istraživači/ce: Ivana Vučetić, Ajla Škrbić, Elma Datzer, Emina Kuštrić, Lamija Haračić

U.G. "Zašto ne"
Tel/Fax: +387(0)33 618 461
Gabrielle Moreno Locatelli 21
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
E-mail: [email protected]
[email protected]
Facebook
Twitter