Pitanje:

Zašto Sarajevo nema prihvatilište za napuštene životinje?

Odgovor:

Poštovani,

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/09 i 09/18), od svoga donošenja, do danas, naišao je na velike izazove u provođenju i nedovoljno dosljednoj implementaciji, te česte diskusije u stručnoj javnosti i našem društvu uopšte. 

Ukratko, iako su zakonske definicije, da tako kažemo, jasne, izostalo je sistemsko određivanje obaveze svakog pojedinog nivoa vlasti, a u konkretnom pitanju zaštite napuštenih životinja, “svi su zaduženi za sve”, tako da su i postignuća djelimična, često nedovoljna. 

Gradsko vijeće Grada Sarajeva je, pored ostalog, još 2015. godine, održalo Tematsku sjednicu u vezi nastojanja da se institucije javne vlasti u Kantonu Sarajevo opredijele za saradnju i sistemsko iznalaženje rješenja u predmetnoj oblasti, naročito imajući u vidu da se radi o trajno skupim projektima, za koje Grad Sarajevo, sam ne može izdvojiti značajna sredstva, ali nema niti potrebne nadležnosti, imovinu itd.

Imajući u vidu prednje, prema našim saznanjima, u skladu sa Zakonom, i u Sarajevu postoje prihvatilišta za napuštene životinje, ali uglavnom se radi o privatnim inicijativama, te akcijama civilnog društva, koje dobivaju određenu finansijsku podršku iz budžeta javnih vlasti, kao i određene donacije različitih donatora.

S poštovanjem,

Benjamina Karić

Benjamina Karić

53%
Broj pitanja: 73
Broj odgovora: 39
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija

Benjamina Karić rođ. Londrc- rođena u Sarajevu 1991. godine. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2013. god., magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2014. godine. Tema magistarskog rada je: "Pravni položaj Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1945. godine". Dobitnica je priznanja srebrena značka na Univerzitetu u Sarajevu, za izuzetan uspjeh tokom dodiplomskog i postdiplomskog studija. Uporedo studirajući, godine 2015. diplomira na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za historiju na temi: "Analiza Gajevih Institucija". Godine 2018. doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, na katedri za historiju države i prava. Tema doktorske disertacije je: "Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu".

Najmlađi je doktor pravnih nauka u Bosni i Hercegovini i prvi poslijeratni doktor klasičnog rimskog prava.

Aktivno govori engleski i njemački jezik. Autor je preko pedeset publikacija, knjiga, članaka, te prevoda i prikaza. Najznačajnije knjige su: 1. Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine, University Press, Sarajevo, 2017. 2. Prevod sa latinskog jezika: Mali izborni priručnik, u: Samir Aličić, Ivana Jaramaz Reskušić, Kvint Tulije Ciceron IZBORNI PRIRUČNIK sa govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji, University press, Sarajevo, 2018. 3. Cijena (pretium) u klasičnom rimskom pravu“, University Press, Sarajevo, 2020. 4. Zemlje antičkog Ilirika prije i poslije Milanskog edikta, grupa autora, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2014. Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim konferencijama. Osnivač je i član Udruženja "BATHINVS" čiji je cilj izučavanje i promoviranje Ilirskog naslijeđa i drevnih i klasičnih civilizacija, član je Balkanske asocijacije za Rimsko pravo "Societas pro Iure Romano", član Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca, član kluba Rotary International Delta Sarajevo.

Član SDP BiH je od 2010. godine a potpredsjednik SDP BiH od 2019. godine.

Prošla je sva akademska zvanja, od demostratora, asistenta, višeg asistenta i docenta. Zaposlena je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, u svojstvu docenta, na katedri za Historiju države i prava. Od 2019. godine obnaša funkciju prodekana za nastavu. Voditelj je Odbora za kvalitet na Pravnom fakultetu. Dobitnica je nekoliko priznanja za izuzetno zalaganje i doprinos u razvoju nastavne i naučne djelatnosti. Na Pravnom fakultetu Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu angažovana je u svojstvu eksperta u praksi.

Udata je i majka jednog djeteta.

Izvor: Grad Sarajevo

Funkcija
Gradonačelnica Grada Sarajevo
;