Pitanje:

Poštovani načelniče,Obraćam vam se sa molbom i zahtjevom da putem nadležnih općinskih službi u suradnji sa Policijskom stanicom Travnik zavede red glede korištenja "Travničkog korza". Naime, svjedoci smo povećanog korištenja vozila na električni pogon (skuteri, romobili) koji velikom brzinom prolaze pješačkom stazom. Pri tome mnogi od njih izvode razne egzibicije vozeći navedena prijevozna sredstva. Mišjenja sam da pješačka zona treba biti isključivo rezervirana za pješake kao i kolica na ručni pogon (dječija i invalidska) dok motorna vozila i bicikla ne bi trebali da saobraćaju na takvim mjestima. Kako zbog bezbjednosti pješaka tako i zbog bezbjednosti vozača takvih vozila.Mnogi od tih električnih prevoznih sredstava kao i bicikala mogu razviti brzinu i do 60 km/h što ozljede kod takvih prometnih nezgoda mogu učiniti jako opasnimStoga molim da općina poduzme sve mjere i radnje kako bi travnički korzo učinila bezbjednim za svoje pješake, a vozače navedenih prometnih sredstava usmjeri na ulice koje su za to i predviđene. Unaprijed hvala

Odgovor:

Poštovani/a,

koncept Travničkog korza je dio projekta Urbane mobilnosti koji podrazumjeva ohrabrivanje građana da se kreću pješke, biciklom ili nekim drugim ekološki prihvatljivim načinom prijevoza. U ovoj testnoj fazi, prije potpune rekonstrukcije Bosanske ulice kada će se njome moći kretati isključivo vozila specijalne namjene (prva pomoć, policija i vatrogasci) bila je predviđena i traka za bicikliste koja je posebno označena.

U međuvremenu, primjećeno je da neki biciklisti i neki vozači električnih romobila narušavaju sigurnost pješaka pa smo sa znakova zabrane saobracaja skinuli izuzetak koji se odnosio na bicikle i romobile a žutu traku nismo obrisali jer je cijena uklanjanja bila previsoka. Dakle, policija ima mogućnost upozoravanja ili kažnjavanja vozaca. Međutim, ostaje problem vozača koji nikoga ne ugrožavaju (mala djeca) te naših učenika koji na siguran način dolaze do svojih škola. Isto tako, treba primjetiti da biciklistička staza nema svoj kontinuitet.

Zbog svega rečenog, ovaj problem je delegiran Komusiji za bezbjednost saobracaja Općinskog vijeća koje je nadležno da regulira saobracaj u gradu i na prostoru općine a ja pozivam na strpljenje dok ne počnu radovi s početka proljeća kada će ulica biti u izgradnji.

Lihepi pozdrav

Kenan Dautović

100%
Broj pitanja: 178
Broj odgovora: 178
Stranka
SDA
Kratka biografija

Kenan Dautović, rođen je 20. 04. 1966. godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu.
Vojnu gimnaziju je završio u Beogradu, a Vojnu akademiju RV i PVO u Sarajevu i Zadru. Bivšu JNA napustio je 30. 08. 1991. godine u činu poručnika.
Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godine.
Od oktobra 1991. do aprila 1992. godine obavljao je dužnost komandira Stanice milicije Turbe nakon čega se uključuje u TO BiH, kasnije ARBiH.
Nakon rata, u okviru Vojske F BiH, obavljao je dužnosti komandanta Raketnog puka PZO, oficira za vezu sa OS Republike Turske u Ankari, zamjenika k-ta Centra za borbenu obuku,k-danta Centra za borbene simulacije.
Vojnu karijeru nastavlja u Oružanim snagama BiH gdje je u periodu 2007.-2010. godina obavljao dužnost savjetnika Ministra odbrane BiH za NATO/PfP a dužnost komandanta Centra za operacije podrške miru (PSOTC) do 2013. godine, kada je postavljen na dužnost komandanta 5. pbr OS BiH gdje 2014. godine biva unaprijeđen u čin brigadnog generala. Od 2018. godine obavlja dužnost zamjenika komandanta Operativne komande za operacije.
Svoje vojno-stručno usavršavanje obogatio je završetkom Zrakoplovne škole taktike i operatike 2000. godine u Republici Turskoj te pohađanjem 27 različitih kurseva, seminara i programa, kako u BiH tako i u Njemačkoj, Italiji, Belgiji, V.Britaniji, SAD, Gani, Kini, Turskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori i Ukrajini.
Kada je u pitanju 18 godina duga akademska karijera, ona je aktivno započela 2006. godine dobijanjem zvanja magistra nauka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2009. godine na istom fakultetu, dobijajući zvanje doktora nauka odbrane i sigurnosti. U dosadašnjem periodu izvodio je nastavu na 13 predmeta na sva tri ciklusa školovanja i to iz oblasti prevencije konflikta, geopolitike, međunarodnih odnosa, diplomacije, sigurnosnih sistema i metodologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Američkom univerzitetu u BiH . U toku 2016. godine biran je u zvanje vanrednog profesora za naučno polje politologije.
Objavio je tri knjige, dok je također autor 25 objavljenih znanstvenih i stručnih radova na bosanskom i engleskom jeziku.
Osim akademskog angažmana, dugi niz godina je stariji istraživač Centra za sigurnosne studije u Sarajevu te aktivni alumnista „George C. MarshallCenter“ Evropskog centra za sigurnosne studije u GarmischPartenkirchenu, SR Njemačka.
Aktivno govori engleski i turski jezik i služi se literaturom na ovim jezicima.

Funkcija
Načelnik
Broj osvojenih glasova
6683
;