Pitanje:

Poštovani načelniče, možete li mi odgovoriti zašto je naš sport na nuli? Zašto nemamo rukomet i košarku?

Odgovor:

Poštovani/a,

tačno je da sport u Travniku nije na nivou na kojem bi mogao biti ali konstatacija da je "na nuli" je netačna i , rekao bih, nekorektna prema našim prvacima i odličnim ekipama u karateu, džudu, biciklizmu, košarku i sl.

Nadalje, i pored slabih rezultata prve postave NK Travnik ne treba zaboraviti da njegova Nogometna akademija okuplja oko 500 djece u osam selekcija te da, pored NK Travnik, boje grada nose i NK Vlašić, NK Nova Bila, FK Rudar, FK Karaula i FK Lašva koji, također, okupljaju veliki broj naše djece koja svoje slobodno vrijeme provode na koristan način. Rukomet je, nažalost, na vrlo niskom nivou kada je u pitanju RK Borac ali se RK Nova Bila nalazi na uzlaznoj putanji.

Ono što, također, treba znati jeste da su sportski klubovi dio civilnog, nevladinog sektora i da Općina nikome od njih nije osnivač, pa samim tim ni finansijer. No, i pored toga, svjesni važnosti sporta kao društvene djelatnosti, Općina izdvaja značajna budžetske sredstva kao pomoć sportskim klubovima, posebno onima koje je Općinsko vijeće putem svog Odbora za društvene djelatnosti proglasilo udruženjima od posebnog značaja. Pored toga, načelnik putem svoje rezerve redovno podržava odlaske na različita takmičenja državnog, balkanskog ili evropskog nivoa. Da bi još snažnije potakli izvrsne sportske rezultate u budžetu za narednu godinu predvidjeli smo posebnu budžetske stavku za ovu namjenu.

No, ključna uloga Općine, posebno kada je u pitanju masovnost, jeste stvaranje adekvatne infrastrukture i na tom planu smo, u posljednje vrijeme, napravili iskorake u dijelu revitalizacije Rukometnog igrališta; otvaranja sportskih terena u Kasarni Travnik za javnost; pokrivanje i osposobljavanje dvorane Srednjoškolskog centra te dovrsetak radova na PKSC Pirota. Učešće Općine u pretvaranju terena FK Lašva u respektabilan nogometni centar te završetka tribina na stadionu FK Rudar je, također, značajno.

I na kraju, za loše rezultate NK Travnik i RK Borac treba pitati njihove Uprave a ne Općinu. Dakle, sport nije problem samo Općine ili njenog načelnika već cjelokupne zajednice.

Srdačno

Kenan Dautović

99%
Broj pitanja: 162
Broj odgovora: 161
Stranka
SDA
Kratka biografija

Kenan Dautović, rođen je 20. 04. 1966. godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu.
Vojnu gimnaziju je završio u Beogradu, a Vojnu akademiju RV i PVO u Sarajevu i Zadru. Bivšu JNA napustio je 30. 08. 1991. godine u činu poručnika.
Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godine.
Od oktobra 1991. do aprila 1992. godine obavljao je dužnost komandira Stanice milicije Turbe nakon čega se uključuje u TO BiH, kasnije ARBiH.
Nakon rata, u okviru Vojske F BiH, obavljao je dužnosti komandanta Raketnog puka PZO, oficira za vezu sa OS Republike Turske u Ankari, zamjenika k-ta Centra za borbenu obuku,k-danta Centra za borbene simulacije.
Vojnu karijeru nastavlja u Oružanim snagama BiH gdje je u periodu 2007.-2010. godina obavljao dužnost savjetnika Ministra odbrane BiH za NATO/PfP a dužnost komandanta Centra za operacije podrške miru (PSOTC) do 2013. godine, kada je postavljen na dužnost komandanta 5. pbr OS BiH gdje 2014. godine biva unaprijeđen u čin brigadnog generala. Od 2018. godine obavlja dužnost zamjenika komandanta Operativne komande za operacije.
Svoje vojno-stručno usavršavanje obogatio je završetkom Zrakoplovne škole taktike i operatike 2000. godine u Republici Turskoj te pohađanjem 27 različitih kurseva, seminara i programa, kako u BiH tako i u Njemačkoj, Italiji, Belgiji, V.Britaniji, SAD, Gani, Kini, Turskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori i Ukrajini.
Kada je u pitanju 18 godina duga akademska karijera, ona je aktivno započela 2006. godine dobijanjem zvanja magistra nauka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2009. godine na istom fakultetu, dobijajući zvanje doktora nauka odbrane i sigurnosti. U dosadašnjem periodu izvodio je nastavu na 13 predmeta na sva tri ciklusa školovanja i to iz oblasti prevencije konflikta, geopolitike, međunarodnih odnosa, diplomacije, sigurnosnih sistema i metodologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Američkom univerzitetu u BiH . U toku 2016. godine biran je u zvanje vanrednog profesora za naučno polje politologije.
Objavio je tri knjige, dok je također autor 25 objavljenih znanstvenih i stručnih radova na bosanskom i engleskom jeziku.
Osim akademskog angažmana, dugi niz godina je stariji istraživač Centra za sigurnosne studije u Sarajevu te aktivni alumnista „George C. MarshallCenter“ Evropskog centra za sigurnosne studije u GarmischPartenkirchenu, SR Njemačka.
Aktivno govori engleski i turski jezik i služi se literaturom na ovim jezicima.

Funkcija
Načelnik
Broj osvojenih glasova
6683
;