Pitanje:

Poštovani g.Dautoviću,prije svega pohvala za ažurnost u odgovorima i spremnost da na ovakav način direktno komunicirate sa gradjanima. Imam nekoliko pitanje vezanih za kulturu, s obzirom da je ista važan segment svake lokalne zajednice:- Da li Općina Travnik planira uraditi strategiju za kulturu?- Da li postoji plan razvoja infrastrukture, s obzirom da postojeća ne zadovoljava vrhunske produkcijske standarde?- Da li postoji plan disperzije kulturnih sadržaja na prostor cijele Općine Travnik?- Da li se planira analiza budžeta javnih institucija u kulturi, s obzirom da skoro 90% sredstava ide na hladni pogon, a skoro ništa na program?- Da li planirate uraditi analizu nezavisnog kulturnog sektora i aktera na istoj?- Da li planirate poboljšati kulturnu saradnja sa gradom Lajpcigom, s obzirom da ista nije iskorištena u punom kapacitetu i da nisu bili ukljuceni svi akteri lokalne kulture scene?- Da li ste upoznati da imovinska prava za zgradu Centra za kulturu nikad nisu prešla sa Ministarstva odbrane na Općinu Travnik? S obzirom na vašu karijeru i poznanstva, sigurno možete ubrzati taj proces.- Da li planirate analizu struktura UO i NO javnih institucija u kulturi i koliko u tim odborima sjede kulturni radnici?P.s.prijedlog osnivanja grupe za kulturu koja će imati savjetničku ulogu i koju će činiti relevantni kulturni radnici i koja treba raditi besplatno

Odgovor:

Poštovani/a,

prije svega hvala Vam na izvrsnim opservacijama iz kojih se vidi da Ste dobar poznavaoc kulturnih prilika u opcini Travnik. Umjesto pozitivnih pojedinačnih odgovora na Vaša pitanja, zamolnicu Vas da kontaktirate moj kabinet da upriličilo sastanak her mi se Vas zadnji prijedlog jako dopada. Hvala puno za ovakav pristup. Lp

Kenan Dautović

100%
Broj pitanja: 178
Broj odgovora: 178
Stranka
SDA
Kratka biografija

Kenan Dautović, rođen je 20. 04. 1966. godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu.
Vojnu gimnaziju je završio u Beogradu, a Vojnu akademiju RV i PVO u Sarajevu i Zadru. Bivšu JNA napustio je 30. 08. 1991. godine u činu poručnika.
Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godine.
Od oktobra 1991. do aprila 1992. godine obavljao je dužnost komandira Stanice milicije Turbe nakon čega se uključuje u TO BiH, kasnije ARBiH.
Nakon rata, u okviru Vojske F BiH, obavljao je dužnosti komandanta Raketnog puka PZO, oficira za vezu sa OS Republike Turske u Ankari, zamjenika k-ta Centra za borbenu obuku,k-danta Centra za borbene simulacije.
Vojnu karijeru nastavlja u Oružanim snagama BiH gdje je u periodu 2007.-2010. godina obavljao dužnost savjetnika Ministra odbrane BiH za NATO/PfP a dužnost komandanta Centra za operacije podrške miru (PSOTC) do 2013. godine, kada je postavljen na dužnost komandanta 5. pbr OS BiH gdje 2014. godine biva unaprijeđen u čin brigadnog generala. Od 2018. godine obavlja dužnost zamjenika komandanta Operativne komande za operacije.
Svoje vojno-stručno usavršavanje obogatio je završetkom Zrakoplovne škole taktike i operatike 2000. godine u Republici Turskoj te pohađanjem 27 različitih kurseva, seminara i programa, kako u BiH tako i u Njemačkoj, Italiji, Belgiji, V.Britaniji, SAD, Gani, Kini, Turskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori i Ukrajini.
Kada je u pitanju 18 godina duga akademska karijera, ona je aktivno započela 2006. godine dobijanjem zvanja magistra nauka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2009. godine na istom fakultetu, dobijajući zvanje doktora nauka odbrane i sigurnosti. U dosadašnjem periodu izvodio je nastavu na 13 predmeta na sva tri ciklusa školovanja i to iz oblasti prevencije konflikta, geopolitike, međunarodnih odnosa, diplomacije, sigurnosnih sistema i metodologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Američkom univerzitetu u BiH . U toku 2016. godine biran je u zvanje vanrednog profesora za naučno polje politologije.
Objavio je tri knjige, dok je također autor 25 objavljenih znanstvenih i stručnih radova na bosanskom i engleskom jeziku.
Osim akademskog angažmana, dugi niz godina je stariji istraživač Centra za sigurnosne studije u Sarajevu te aktivni alumnista „George C. MarshallCenter“ Evropskog centra za sigurnosne studije u GarmischPartenkirchenu, SR Njemačka.
Aktivno govori engleski i turski jezik i služi se literaturom na ovim jezicima.

Funkcija
Načelnik
Broj osvojenih glasova
6683
;