Pitanje:

Poštovani,Da li ćete pokrenuti neku inicijativu za pomoć/podršku, od strane Općine Travnik, pri uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju iz socijalno ugroženih porodica u obrazovni proces?- djece sa razvojnim i genetskim poremećajima autističnog spektra, kašnjenje i poremećaji u razvoju govora, intelektualne poteškoće, Downov sindrom, problemi u emocionalnom razvoju i ponašanju, poremećaj nedostatka pažnje i hiperaktivnosti, traumatske povrede mozga, cerebralna paraliza, itd.

Odgovor:

Poštovani/a,

Navedena problematika je u nadležnosti resornog Kantonalnog i Federalnog ministarstva, te Centra za socijalni rad, međutim Općina Travnik na ovom polju djeluje aktivno već duži niz godina, a konkretni primjeri su:

- Općina Travnik, kao jedinica lokalne samouprave u ovoj oblasti pruža financijsku podršku jedinom udruženju na području naše Općine – „Sreća za sve“, koje pruža podršku djeci s poteškoćama u razvoju, ali i njihovim roditeljima , te je pri Službi za razvoj privredu i vanprivredu u 2020. godini planirano 6.000 KM, 2021. godine 9.000 KM, a za 2022. godinu je planirano 25.000 KM za ovo udruženje. 

- Polazeći od značaja uključivanja navedene kategorije djece kako u obrazovni, tako i u sve životne procese, Općina Travnik je adaptirala i renovirala poslovni prostor koji je u vlasništvu Općine i dala na korištenje navedenom udruženju kako bi udruženje imalo što bolje uslove za funkcioniranje;

- Edukacijsko rehabilitacijskom centru „Duga“ Novi Travnik koji je osnovan s ciljem pružanja socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju obrazovni proces, a čiji su korisnici djeca i mladi sa područja SBK, u 2021. godini Općina Travnik je osigurala 10.000 KM za nabavku vozila potrebnog za korisnike Centra.

No, imajući u vidu zabrinjavajući porast broja djece koja su u potrebi, opcinska administracija će morati sveobuhvatnije sagledati ovu pojavu i tražiti rješenja.

Vama hvala na isticanju ove, izuzetno važne, društvene problematike.

Svako dobro

Kenan Dautović

98%
Broj pitanja: 183
Broj odgovora: 180
Stranka
SDA
Kratka biografija

Kenan Dautović, rođen je 20. 04. 1966. godine u Travniku, gdje je završio osnovnu školu.
Vojnu gimnaziju je završio u Beogradu, a Vojnu akademiju RV i PVO u Sarajevu i Zadru. Bivšu JNA napustio je 30. 08. 1991. godine u činu poručnika.
Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini u periodu 1992-1995. godine.
Od oktobra 1991. do aprila 1992. godine obavljao je dužnost komandira Stanice milicije Turbe nakon čega se uključuje u TO BiH, kasnije ARBiH.
Nakon rata, u okviru Vojske F BiH, obavljao je dužnosti komandanta Raketnog puka PZO, oficira za vezu sa OS Republike Turske u Ankari, zamjenika k-ta Centra za borbenu obuku,k-danta Centra za borbene simulacije.
Vojnu karijeru nastavlja u Oružanim snagama BiH gdje je u periodu 2007.-2010. godina obavljao dužnost savjetnika Ministra odbrane BiH za NATO/PfP a dužnost komandanta Centra za operacije podrške miru (PSOTC) do 2013. godine, kada je postavljen na dužnost komandanta 5. pbr OS BiH gdje 2014. godine biva unaprijeđen u čin brigadnog generala. Od 2018. godine obavlja dužnost zamjenika komandanta Operativne komande za operacije.
Svoje vojno-stručno usavršavanje obogatio je završetkom Zrakoplovne škole taktike i operatike 2000. godine u Republici Turskoj te pohađanjem 27 različitih kurseva, seminara i programa, kako u BiH tako i u Njemačkoj, Italiji, Belgiji, V.Britaniji, SAD, Gani, Kini, Turskoj, Švicarskoj, Crnoj Gori i Ukrajini.
Kada je u pitanju 18 godina duga akademska karijera, ona je aktivno započela 2006. godine dobijanjem zvanja magistra nauka na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Doktorsku disertaciju odbranio je 2009. godine na istom fakultetu, dobijajući zvanje doktora nauka odbrane i sigurnosti. U dosadašnjem periodu izvodio je nastavu na 13 predmeta na sva tri ciklusa školovanja i to iz oblasti prevencije konflikta, geopolitike, međunarodnih odnosa, diplomacije, sigurnosnih sistema i metodologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Američkom univerzitetu u BiH . U toku 2016. godine biran je u zvanje vanrednog profesora za naučno polje politologije.
Objavio je tri knjige, dok je također autor 25 objavljenih znanstvenih i stručnih radova na bosanskom i engleskom jeziku.
Osim akademskog angažmana, dugi niz godina je stariji istraživač Centra za sigurnosne studije u Sarajevu te aktivni alumnista „George C. MarshallCenter“ Evropskog centra za sigurnosne studije u GarmischPartenkirchenu, SR Njemačka.
Aktivno govori engleski i turski jezik i služi se literaturom na ovim jezicima.

Funkcija
Načelnik
Broj osvojenih glasova
6683
;