Pitanje:

Da li ćete pokrenuti neku inicijativu za pomoć/podršku, od strane Općine Novo Sarajevo, pri uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju iz socijalno ugroženih porodica u obrazovni proces?- djece sa razvojnim i genetskim poremećajima autističnog spektra, kašnjenje i poremećaji u razvoju govora, intelektualne poteškoće, Downov sindrom, problemi u emocionalnom razvoju i ponašanju, poremećaj nedostatka pažnje i hiperaktivnosti, traumatske povrede mozga, cerebralna paraliza, itd. 

Vijećnik/ca nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Edin Rovčanin

0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Stranka
SBBBiH
Kratka biografija
Funkcija
Član Komisije za za izbor i imenovanje i javna priznanja
Broj osvojenih glasova
270
;