Hasan Tanović

67%
Broj pitanja: 137
Broj odgovora: 92
Stranka
SDP BiH
Kratka biografija
Funkcija
Broj osvojenih glasova
18610
;
Pitanje:

Poštovani, u cilju povećanje transparentnosti, čija provedba jača povjerenje građana u institucije vlasti, da li namjeravate da konačno počnete objavljivati materijal za sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo na web stranici općine, kao što je to slučaj sa materijalom Skupštine Kantona Sarajevo i Gradskog vijeća grada Sarajeva. Lp

Odgovor:

Poštovani, 

Na web stranici Općine Novo Sarajevo redovno i blagovremeno se objavljuju materijali za sjednice Općinskog vijeća i isti se nalaze na podstranici “Općinsko vijeće”, https://novosarajevo.ba/opcinsko-vijece/, koja sadrži sve potrebne informacije, podatke, pravilnike i akte o radu Općinskog vijeća pa tako i materijale za sjednice.

Pomenuta podstranica je poluotvorenog karaktera za javnost, budući da ista sadrži materijale i podatke koji se moraju tretirati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

Kategorije koje su javne sadrže slijedeće podatke:

Sjednice Općinskog vijeća (https://novosarajevo.ba/sjednice/)

U ovoj kategoriji se nalaze svi usvojeni akti, odluke, informacije, programi sa održanih sjednica koje dostavi Služba za poslove Općinskog vijeća i lokalnu samoupravu za objavu na web stranici, a poredani su po sjednicama i godinama.

Arhiva održanih sjednica i usvojenih materijala (važećih odluka) na web stranici je od 2003. godine što može pretražiti svaki posjetilac stranice “klikom” na “Arhiva sjednica OV” (https://novosarajevo.ba/arhiva-sjednica-opcinskog-vijeca/ ).

Kategorijama koje ne mogu biti javne, upravo zbog toga što potpadaju pod odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka, pristup imaju isključivo vijećnici, registrovanjem na “e-vijeće”.

“E-vijeće” je potkategorija na podstranici „Općinsko vijeće“ u koju se pristupa registracijom, odnosno unosom ličnih podataka vijećnika (username i password).

Registrovanjem na kategoriju “e-vijeće” vijećnicima je omogućen pristup slijedećim podacima:

Kalendar događaja (https://novosarajevo.ba/kalendar/ )

Kalendar sadrži najavu svih aktivnosti Općinskog vijeća i radnih tijela Vijeća, odnosno sjednica komisija Općinskog vijeća, sjednica Općinskog vijeća i slično, a koje dostavi Služba za poslove Općinskog vijeća i lokalnu samoupravu.

Kalendar pruža mogućnosti vijećnicima da organizuju svoje vijećničke aktivnosti vezane za rad Vijeća. 

Materijali za sjednice (https://novosarajevo.ba/sjednice/materijali/ )

Radi se o jednoj od najznačajnijih kategorija na podstranici Općinskog vijeća budući da ova kategorija sadrži sve materijale Općinskog vijeća koji su predloženi za razmatranje na sjednici Vijeća.

Materijali su vezani za predloženi Dnevni red, te su na taj način poredani i objavljeni na stranici isključivo u pdf – formatu, potpisani, ovjereni i skenirani.

Ovdje se nalaze sve predložene odluke, informacije, izvještaji, programi, pravilnici, zapisnici, te odgovori na vijećnička pitanja i inicijative, a koji će se razmatrati na sjednici Vijeća.

Korištenjem sekcije “e-vijeće” i postavljanje materijala Vijeća za sjednice sedam do deset dana prije sjednice na web stranicu, omogućava se efikasniji rad Vijeća u smislu brže dostupnosti i lakšeg pregleda i pretraživanja radnog materijala od strane vijećnika, čime se umanjuje potreba za štampanjem knjiga materijala, a krajnji ishod je ušteda vremena, resursa kao i finansijskih sredstava.


Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]


Lijep pozdtavPitanje:

Kada mislite sanirati ulice i trotoare ,toliko ima oštećenja da je katastrofa

Odgovor:

Poštovani,
zahvaljujemo na pitanju.
Općina Novo Sarajevo kako proteklih godina, a tako i budućnosti poklanja veliku pažnju tekućem održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta, sanaciji trotoara i staza.
Informišemo Vas da će Općina Novo Sarajevo za naredni period vršiti tekuće održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta, sanaciji trotoara i staza u skladu sa budžetom ONS za 2022. godinu.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]

Lijep pozdrav

Pitanje:

Zašto u ulici Put života ,na potezu od Stanice do Merkatora u Lozionickoj nema niti jedne klupe za odmor.

Odgovor:

Poštovani;
zahvaljujemo na Vašem pitanju.
Kako Vam je poznato radi se o dijelu izgrađene saobraćajnice  - Sjeverna longitudinala.
Saobraćajnicu je izgradila Direkcija za puteve Kantona Sarajevo.
Koliko nam je poznato uz pomenutu saobraćajnicu nisu predviđene klupe za odmor, a za više informacija u vezi navedenog pitanja možete se obratiti Direkciji za puteve KS koja upravlja pomenutom saobraćajnicom.
Općina Novo Sarajevo će podržati svaku inicijativu koja može poboljšati nivo kvaliteta života građana. 
Lijep pozdrav

Pitanje:

Postovani, mozda i nije pitanje za vas, ali vec dugi niz vremena park za kucne ljubimce (mali i veliki) jedini park u vasoj opstini (Novo Sarajevo) koja broji preko 3000 vlasnickih pasa se nalazi u jako losem stanju. Mi vlasnici samoincijativno cistimo i odrzavamo, koliko je u nasoj moci, ali mrtva je trka. Policiji je prijavljeno: pokradene klupe, unisten inventar, polomljene kante za skupljanje otpada, kante koje nemaju poklopce pa se cesto srecemo sa razbacanim otpadom po parku za koji niko od komunalnih preduzeca ne preuzima odgovornost (JKP Park i JKP Rad). Dok se uredno park za djecu odrzava i cisti od strane istih preduzeca, na dnevnoj osnovi.Ocekivanja nisu velika, u smislu enormnih ulaganja, ali ocekujemo redovno ciscenje, odrzavanje, te dostojanstven prostor za nas i nase kucne ljubimce. Kao prijedlog, bili bi jako zahvalni, kada bi u blizini oba parka za kucne ljubimce bila instalirana cesma.LpNadja

Odgovor:

Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem pitanju.
Općina Novo Sarajevo je Sporazumom park za kućne ljubimce predala KJKP PARK-u na upravljanje i održavanje istih. Služba će kontaktirati opredstavnike KJKP PARK u vezi problema sa čistoćom, a zahtjev za ugradnju česme ćemo u narednom periodu razmotriti u skladu sa prostornim mogućnostima i sredstvima kojima raspolaže ONS za navedenu svrhu.

 

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]

Lijep pozdrav

Pitanje:

Shodno održanom sastanku od dana 17.09.2021.godine u općini Novo Sarajevo, na kojem je prisustvovao i načelnik općine Novo Sarajevo, Gosp. Hasan Tanović a nakon čega su izvedeni zaključci od koji je prvi da će od strane Službe za komunalne,stambene poslove i saobraćaj,podnjeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti na idejni projekat izgradnje nove saobraćajnice i spajanje sa krakom ulice Humska,pomenuta Služba nam je u više navrata potvrdila da je zahtjev podnjet za dobivanje urbanističke saglasnost (zadnja dva puta na prošloj općinskoj sjednici i pisanim odgovorom na vijećnička pitanja-odgovor na vijećničko pitanje postavljeno dana 04.10.2021.godine).Pisali smo urgenciju Službi za oblast prostornog uređenja i urbanizma Općine Novo Sarajevo da što prije donesu urbanističku saglasnost na idejni projekat izgradnje nove saobraćajnice i spajanje sa krakom ulice Humska.Nase pitanje glasi koji je rok za donošenje urbanističke saglasnosti obzirom da po upravnom postupku je 30 dana od podnošenja zahtjeva a 60 dana ukoliko je bas nešto komplikovano (dopuna zahtjeva i slicno)?I kada bi se mogla očekivati urbanistička saglasnost da se predze na provođenje sledeceg zaključaka ?Sa poštovanjem građani ulice Orašačka

Odgovor:

Poštovani;
zahvaljujemo se na pitanju.
Obavještavamo Vas da je Služba za oblast prostornog uređenja i urbanizma izdala urbanističku saglasnost i u toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]

Lijep pozdrav

Sva direktna pitanja

Pitanje:

Poštovaniinteresuje me kada mislite pokrenuti inicijativu za exproprijaciju i isplatu parcela koje se koriste za pristupne puteve u naselju Velešići

Pitanje na inicijativi/odluci: Inicijative za rješenje komunalno-infrastrukturnih problema u naselju Velešići

Odgovor:

Poštovani,
Eksproprijacija zemljišta i isplata naknade za izgradnju pristupnih puteva vrši se po inicijativi i prijedlogu za eksproprijaciju općinske Službe za komunalne i stambene poslove i saobraćaj, putem Pravobranilaštva Općine Novo Sarajevo , po programu rada Službe za komunalne i stambene  poslove i saobraćaj , utvrđenom javnom interesu,  izvedbenom projektu i izdatom rješenju urbanističke saglasnosti i obezbjeđenim sredstvima za eksproprijaciju.

Služba za imovinsko-pravne, geodetske posove i katastar nekretnina  nema podnesen Prijedlog  od  strane Pravobranilaštva niti vodi postupak eksproprijacije za pristupne puteve u naselju Velešići. 

 

Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]


Lijep pozdrav

Pitanje:

Šta će biti sa porodicama koje žive na djelu koji je trebao da se ruši i da se gradi Green City a kojima je obećano da će dobiti stan ili novac?

Pitanje na inicijativi/odluci: “Green City”: Ispitivanje zakonitosti dodjele urbanističkih dozvola i saglasnosti

Odgovor:

Poštovani,

Ovo pitanje u nadležnosti investitora izgradnje Green City, jer se predmetni objekat sa stanovima nalazi na zemljištu u vlasništvu investitora Green City.


Lijep pozdrav

Pitanje:

Poštovani, kada je Sporazum o saradnji ONS i KJKP "Park" potpisan?

Pitanje na inicijativi/odluci: Uređene zelene površine uz dječije igralište u Ulici Azize Šaćirbegović

Odgovor:

Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem pitanju.
Sporazum sa KJKP PARK-om je prošle godine potpisan i u toku je njegova realizacija.
Za sve dodatne informacije budite slobodni da se obratite nadležnoj službi putem e-maila: [email protected]
Lijep pozdrav

Pitanje:

Na koji način namjeravate označititi biciklističku stazu, jer Inicijativa ne predviđa jasno način izvođenje horizontalne signalizacije?Hvala lijepo.

Pitanje na inicijativi/odluci: Horizontalno obilježavanje biciklističkih staza

Odgovor:

Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem pitanju.
Sve biciklističke staze na području ONS koje je izgradila i koje održava ONS posjeduju uredno postavljenu vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i ista se kontinuirano održava.
 
Lijep pozdrav

Pitanje:

Poštovaniinteresuje me kada mislite renovirati infrastrukturu za područje mjesne zajednice Velešići koju su građani izgradili prije 50 godina i koja nikada nije bila obnavljana, od asfalta (u jednom mandatu su se bili smilovali pa su stavili asfalt od 3 cm do duše prije 15 g), kanalizacije, vodovoda, itd.

Pitanje na inicijativi/odluci: Inicijative za rješenje komunalno-infrastrukturnih problema u naselju Velešići

Odgovor:

Poštovani,
zahvaljujemo na Vašem pitanju.
Općina Novo Sarajevo svake godine kreira budžet prema zahtjevima građana i u skladu sa raspoloživim sredstvima. S tim u vezi svake godine se vrši projektovanje, izgradnje komunalne infrastrukture na cijeloj teritoriji ONS.
Za dodatne informacije budite slobodni da kontaktirate nadležnu službu putem e-maila: [email protected] 

Lijep pozdrav

Sva pitanja po inicijativama/odlukama

;